Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?

Hợp đồng môi giới bản quyền tác giả

Thời gian đăng: 02/08/2013 18:06


(Việc ký kết hợp đồng này mới chỉ là động thái thể hiện sự đồng tình cùng các nguyên tắc hoạt động và hợp tác giữa hai bên Tác giả và công ty HK Media. Hợp đồng mua bán bản quyền Tác phẩm chính  thức sẽ chỉ được ký kết sau khi giao dịch mua bán tác quyền xuất hiện và được thỏa thuận thành công bằng những văn bản mang tính pháp lý).


CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN HK
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Số: ..…./MGBQ  
 
                                                               HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2005;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ luật Doanh nghiệp 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu của Tác giả, Chủ sở hữu tác phẩm và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông đa phương tiện HK.
 
Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông đa phương tiện HK, chúng tôi gồm có:
TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ/CHỦ SỞ HỮU TÁC PHẨM: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
CMND số: ………………………Do Công an ………..………… cấp ngày ………………………
Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………
Chủ sở hữu tác phẩm: ……………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………….......
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………
Đại diện: ……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..
(Sau đây gọi là Bên A)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HK
Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………...
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………
Đại diện: ……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..
(Sau đây gọi là Bên B)
 
Sau khi bàn bạc, thoả thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Hợp đồng môi giới Bản quyền tác giả với những nội dung và điều khoản như sau:
 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH MÔI GIỚI TÁC PHẨM.
Hoạt động môi giới Tác phẩm của HK Media nhằm tạo ra một thị trường mua bán Bản quyền Tác giả sôi động. Tác phẩm là một loại hàng hoá đặc thù trong nền kinh tế thị trường, nhưng nó cũng không thể nằm ngoài quy luật thị trường “Thuận mua – Vừa bán”.
Bên môi giới Tác phẩm bằng mối quan hệ, cách thức làm việc chuyên nghiệp, khoa học đã tập hợp được nhiều Tác phẩm có chất lượng cao của các Tác giả có uy tín trong lĩnh vực Văn học – Nghệ thuật.
Với số lượng Tác phẩm mà bên môi giới tập hợp được đã tạo ra một nguồn “cung Tác phẩm” phong phú, đa dạng, chất lượng cao giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghệ thuật, cá nhân trên cả nước dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng được những Tác phẩm thỏa mãn các tiêu chí, nhiệm vụ đặt ra của đơn vị mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các Tác phẩm của các Tác giả sẽ được giới thiệu đến hầu hết các cơ quan, đơn vị nghệ thuật trên cả nước một cách nhanh chóng, rộng khắp, điều mà cách thức giới thiệu Tác phẩm mang tính chất cá nhân trước đây khó có thể thực hiện được.
Bên môi giới còn là một cổng thông tin cung cấp các tin tức về thực trạng hoạt động sáng tác, xu hướng sáng tác của các Tác giả trên phạm vi cả nước.  
 
ĐIỀU 2: TÁC PHẨM ĐƯỢC MÔI GIỚI.
 • Tên tác phẩm/Nhóm tác phẩm:…………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Tên Tác giả: ………………………………………………………………………………….......
 • Chủ sở hữu Tác phẩm: ……………………………………………………………………….......
 • Thời gian hoàn thành Tác phẩm: …………………………………………………………….......
 • Thời gian công bố Tác phẩm: ………………………………………………………………........
 • Hình thức công bố Tác phẩm: Phát hành bản sao
 • Tóm tắt nội dung Tác phẩm: Để đảm bảo cho Tác phẩm không bị chiếm dụng, đánh cắp bản quyền, các Tác phẩm  khi đăng trên Website của bên B sẽ chỉ được giới thiệu dưới hình thức tóm tắt nội dung, chủ đề, ý tưởng sáng tạo và có thể đăng một vài trích đoạn ngắn để giới thiệu kỹ thuật cấu trúc cũng như phong cách sáng tạo riêng của từng Tác giả.
 
ĐIỀU 3: QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM.
 • Bên A cam kết Tác phẩm được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.
 • Bên A cam kết có đầy đủ các quyền nhân thân, quyền tài sản được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005.
 • Bên A cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp Tác phẩm được nêu tại Điều 2 của hợp đồng này phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.
 
ĐIỀU 4: NỘI DUNG CÔNG VIỆC MÔI GIỚI.
 • Bên A uỷ quyền cho bên B thay mặt mình tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu mua, sử dụng Tác phẩm được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A.
 • Bên A uỷ quyền cho bên B thay mặt mình giới thiệu Tác phẩm được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này đến các tổ chức, đơn vị nghệ thuật, cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng Tác phẩm.
 • Bên A uỷ quyền cho bên B thay mặt mình đàm phán với khách hàng, đối tác mua, sử dụng Tác phẩm về các vấn đề liên quan đến giá mua, giá sử dụng Tác phẩm.
 • Bên A uỷ quyền cho bên B thay mặt mình đàm phán với khách hàng, đối tác mua, sử dụng Tác phẩm về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, sử dụng Bản quyền Tác giả.
 
ĐIỀU 5: ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH HÀNG.
 • Bên B được toàn quyền thay mặt bên A đàm phán hợp đồng với bên thứ ba có nhu cầu mua, sử dụng Tác phẩm (Sau đây gọi là bên C).
 • Hợp đồng mua, sử dụng tác phẩm được ký kết giữa bên A và bên C. Các nội dung của hợp đồng sẽ được bên A, bên B và bên C thống nhất trước khi tiến hành ký kết thông qua.
 • Khi bên B đã làm việc với bên C thì bên A hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cũng không được làm việc với bên C.
Nếu bên A ký kết hợp đồng với bên C mà không thông qua bên B thì:
 • Tất cả các giao dịch phát sinh giữa bên A và bên C đều được coi là có sự đóng góp của bên B và bên B sẽ được hưởng thù lao môi giới bản quyền theo tỷ lệ bên A: 30%, bên B: 70% giá trị của hợp đồng;
 • Bên B sẽ đơn phương chấm dứt mọi sự cộng tác với bên A;
 • Bên B sẽ huỷ bỏ vĩnh viễn các thông tin của Tác giả trên website của bên B và bên B được quyền công bố các thông tin về hành vi vi phạm của bên A ra công chúng.
Nếu bên B ký kết hợp đồng với bên C mà không thông qua bên A thì:
 • Bên A được toàn quyền yêu cầu bên C dừng ngay việc sử dụng Tác phẩm;
 • Bên A được toàn quyền yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn hành vi vi phạm của bên B và bên C;
 • Bên A được toàn quyền khởi kiện bên B và bên C ra toà án;
 • Bên A được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng đã được ký kết giữa bên B và bên C;
 • Bên B và bên C phải bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) cho bên A.
 
ĐIỀU 6: QUYỀN SAO CHÉP, LÀM TÁC PHẨM PHÁI SINH.
6.1. Quyền sao chép Tác phẩm:
Bên A cho phép bên B được quyền sao chép Tác phẩm của mình với các mục đích như sau:
 • Bên B sao chép Tác phẩm để phục vụ cho quá trình quảng bá, giới thiệu Tác phẩm của bên A đến với khách hàng.
 • Bên B được phép sao chép 01 bản Tác phẩm để làm tài liệu lưu tại trụ sở doanh nghiệp.
6.2. Quyền làm Tác phẩm phái sinh:
Trong quá trình mua bán Bản quyền Tác giả có thể bên Mua sẽ yêu cầu bên Bán chỉnh sửa, biên tập lại Tác phẩm cho phù hợp với yêu cầu, mục đích sử dụng Tác phẩm của mình. Để tạo thuận lợi cho quá trình mua bán Bản quyền Tác giả được diễn ra thuận lợi và phù hợp với tình hình thực tế, bên A (trong trường hợp không tự chỉnh sửa, hoặc chỉnh sửa không đạt yêu cầu bên mua đề ra) sẽ cho phép bên B được chỉnh sửa, biên tập lại, làm Tác phẩm phái sinh phù hợp với yêu cầu của bên Mua Tác phẩm. Tác phẩm sau khi được chỉnh sửa, biên tập lại, làm các Tác phẩm phái sinh không được xuyên tạc Tác phẩm gốc, không được gây phương hại đến danh dự và uy tín của Tác giả.
 
ĐIỀU 7: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
Giá bán Bản quyền Tác giả là giá được bên Mua trả cho Tác phẩm gốc của bên Bán. Giá bán Bản quyền Tác giả không bao gồm giá được bên mua trả cho việc chỉnh sửa, biên tập lại, làm Tác phẩm phái sinh.
Tác phẩm gốc là Tác phẩm ban đầu, nguyên gốc mà bên A đã chuyển cho bên B.
7.1. Mức thù lao môi giới:
 • Bên A đồng ý thanh toán cho bên B số tiền môi giới Bản quyền Tác giả theo mức thỏa thuận hợp lý giữa hai bên.
 • Bên A chỉ phải thanh toán cho bên B thù lao môi giới Bản quyền Tác giả khichỉ khi Tác phẩm đã được bán.
7.2. Phương thức thanh toán:
 • Việc thanh toán được thực hiện dựa trên tiến độ thanh toán giá trị hợp đồng được ký kết giữa bên Mua và bên Bán Tác phẩm.
 • Số tiền thanh toán sẽ tương đương với tỷ lệ % thỏa thuận trên tổng số tiền mà bên Mua đã chuyển cho bên Bán.
 
ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
8.1. Quyền lợi của bên A:
 • Bên A sẽ có một “không gian riêng” miễn phí trên trang website của Bên B. Trong không gian này, Tác giả sẽ được quyền:
 • Giới thiệu hình ảnh, thân thế, sự nghiệp, thành tựu nghệ thuật của cá nhân;
 • Giới thiệu (có thể nguyên văn, trích đoạn, sơ lược hoặc không giới thiệu) các Tác phẩm tiêu biểu đã được dàn dựng, đoạt giải trong các Cuộc thi, Liên hoan, Hội diễn…;
 • Giới thiệu các Tác phẩm mới sáng tác và các ý tưởng xây dựng Tác phẩm mới.
 • Quảng bá Tác phẩm của mình đến đông đảo các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghệ thuật, cá nhân trên cả nước nhanh nhất, miễn phí, đạt hiệu quả cao.
 • Tham gia đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng mua bán, sử dụng bản quyền Tác giả.
 • Được hưởng giá trị của hợp đồng mua bán, sử dụng bản quyền Tác giả.
 • Được bên B hướng dẫn, trợ giúp khiếu nại, tố cáo và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm Bản quyền Tác giả.
 • Yêu cầu bên B và các tổ chức, cá nhân khác không được vi phạm bản quyền Tác giả của mình.
 
8.2. Nghĩa vụ của bên A:  
 • Chuyển tác phẩm và bản tóm tắt nội dung, chủ đề, ý tưởng sáng tạo của Tác phẩm bằng văn bản đã đánh máy vi tính để bên B đăng tải lên website của Công ty.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tư tưởng, quan điểm chính trị được thể hiện trong Tác phẩm. Tác phẩm không được đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như đạo lý, thuần phong mỹ tục của Dân tộc.
 • Chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý về Bản quyền Tác giả đối với Tác phẩm được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.
 • Phối hợp với Bên B trong quá trình thương lượng, đàm phán hợp đồng mua bán, sử dụng Tác phẩm.
 • Chuyển quyền Sao chép tác phẩm, làm Tác phẩm phái sinh cho bên B.
 • Thanh toán mức thù lao môi giới bản quyền theo đúng quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này.
 
ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.
9.1. Quyền của bên B:
 • Được thanh toán mức thù lao môi giới Bản quyền Tác giả theo đúng quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này.
 • Được thay mặt Tác giả tham gia đàm phán, thương lượng, giới thiệu Tác phẩm của bên A đến với khách hàng.
 • Không phải trách nhiệm pháp lý, nếu tác phẩm do mình tiếp nhận từ bên A vi phạm bản quyền Tác giả của chủ thể khác.
 
9.2. Nghĩa vụ của bên B:
 • Không được vi phạm bản quyền Tác giả, chiếm dụng ý tưởng hoặc tạo điều kiện cho các Tác giả vi phạm bản quyền, chiếm dụng ý tưởng của Tác giả khác.
 • Tham gia đàm phán, thương lượng, giới thiệu Tác phẩm của bên A đến với đông đảo các tổ chức, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn cả nước.
 • Bàn bạc với bên A các nội dung của hợp đồng mua bán, chuyển quyền sử dụng Tác phẩm.
 • Bên B phải tôn trọng, không được vi phạm các quyền nhân thân, quyền tài sản của bên A đối với Tác phẩm của mình.
 • Không được chuyển nhượng quyền môi giới Tác phẩm cho các tổ chức, cá nhân khác.
 • Kết hợp với bên A tiến hành khiếu nại, khởi kiện, áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền Tác giả.
 
ĐIỀU 10: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU MUA, SỬ DỤNG TÁC PHẨM.
10.1. Quyền lợi của các cơ quan, đơn vị nghệ thuật, cá nhân:
 • Được quyền tìm kiếm thông tin và tiếp cận với tất cả Tác phẩm được giới thiệu trên website của công ty HK Media.
 • Được tạo điều kiện tối đa và thuận tiện nhất trong việc đáp ứng mọi yêu cầu về chỉnh lý, biên tập, đặt viết Tác phẩm mới, mua bản quyền Tác giả.
 
10.2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nghệ thuật, cá nhân:
 • Ký kết những văn bản theo yêu cầu của Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông đa phương tiện HK để đảm bảo cho quá trình mua bán Bản quyền Tác giả được thực hiện theo đúng pháp luật.
 • Đảm bảo không để xẩy ra hiện tượng làm thất thoát, chiếm dụng, vi phạm bản quyền Tác giả khi nhận được bản sao chép của Tác phẩm.
 • Thực hiện đầy đủ mọi thủ tục ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua Bản quyền Tác giả theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.
 • Không được vi phạm Bản quyền Tác giả đối với các Tác phẩm được giới thiệu trên website của bên B.
 • Không được liên hệ mua bán bản quyền Tác giả trực tiếp với Tác giả sau khi đã được tiếp cận Tác phẩm và ký thỏa thuận sơ bộ với Công ty.
 • Không được chuyển tác phẩm đã mua của bên A cho bất kỳ đơn vị nào khác mà không được sự đồng ý của của Bên A cũng như của bên B.
 
ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRANH CHẤP
Hai bên phải chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh các bên thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền yêu cầu cơ quan toà án giải quyết theo thẩm quyền.
 
ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của các bên và được lập thành Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng này.
Các bên đã tự đọc lại hợp đồng và đồng ý với các nội dung của hợp đồng.
Hợp đồng này gồm 12 điều , 7 trang bằng Tiếng Việt và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 
TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ/CHỦ SỞ HỮU TÁC PHẨM
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ 
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HK
 
 

Thư ngỏ gửi các tác giả
Thư ngỏ gửi quý khách hàng

Lượt truy cập : 37.645

Trong tháng : 153

Trong tuần : 13

Truy cập trong ngày : 13

Đang online : 2

 
 
© 2013 HKMedia
Công ty Cổ phần Công nghệ
tai camera360tải iwinGame candy crush Truyền thông Đa phương tiện HK (HK Media)
VPGD: Số 9, ngõ 75 phố vĩnh phúc, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043.247.4279 | Fax: 043.247.4288
Website: www.chokich.vn | www.hkmedia.vn/chokich
Email: info@hkmedia.vn
 

Designed by Web123.vn™